Warunki

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Autorzy niniejszej strony WWW oraz wszelkich podstron (zwanych ogólnie stroną WWW), firma Spraying Systems Co., jej odziały i/lub filie oraz administrator niniejszej strony (zwani wspólnie "Spraying Systems") nie posiadają określonych informacji odnośnie sposobu, w jaki produkty sprzedawane lub opisywane na tej stronie WWW będą używane oraz nie znają szczegółów dotyczących opakowania, obsługi lub procedur stosowanych w związku z określonym produktem sprzedawanym lub opisywanym na niniejszej stronie WWW. Pomimo wszelkich sugestii lub zaleceń ze strony Spraying Systems, lub każdego innego producenta produktów tutaj reklamowanych, niniejsza strona WWW nie zawiera żadnych gwarancji dotyczących: (a) przeznaczenia lub stosowania informacji na niej zawartych; (b) prawidłowego użytkowania produktów na niej sprzedawanych lub opisywanych; lub też (c) adekwatności produktów na niej sprzedawanych lub opisywanych do określonych celów każdej osoby odwiedzającej tę witrynę („użytkownika”). W żadnym przypadku niniejsza strona nie może stanowić podstawy do wyboru towarów przeznaczonych do określonego celu.

Firma Spraying Systems informuje, że żadna jej wypowiedź związana ze sprzedażą lub reklamą produktów nie stanowi gwarancji, że produkt nadaje się do określonego celu. Wszelkie takie wypowiedzi lub opisy mają wyłącznie charakter informacyjny i nie gwarantują przydatności produktu do określonego celu. Użytkownik jest wyraźnie odpowiedzialny za określenie adekwatności danego sprzedawanego lub opisywanego produktu do określonego celu. Spraying Systems nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędne stwierdzenia, błędy lub przeoczenia dokonane podczas reklamowania produktu. Za określenie stosowności wszelkich stwierdzeń zawartych w reklamach wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. Spraying Systems nie bierze na siebie odpowiedzialności z tytułu zgodności z prawem federalnym, stanowym lub lokalnym oraz innymi zasadami i rozporządzeniami.

FIRMA SPRAYING SYSTEMS NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI UMOWNYCH I USTAWOWYCH, WŁĄCZNIE Z GWARANCJAMI DOTYCZĄCYMI POKUPNOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU – ZA WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. SPRAYING SYSTEMS NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA Z TYTUŁU UTRACONYCH ZYSKÓW, PRZYPADKOWYCH LUB ZAMIERZONYCH SZKÓD WYNIKŁYCH LUB POWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ, SPRZEDAŻĄ, DOSTAWCĄ LUB UŻYTKOWANIEM DOWOLNEGO PRODUKTU OPISANEGO NA NINIEJSZEJ STRONIE WWW, NAWET JEŚLI FIRMA TA OTRZYMYWAŁA WSKAZÓWKI W TYM KIERUNKU. WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY SPRAYING SYSTEMS JEST OGRANICZONA I NIE PRZEKRACZA ZAKRESU CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT.

Poza wyraźnie określonymi przypadkami, fakt wzmiankowania nazw handlowych, produktów lub organizacji handlowych włącznie z odnośnikami do stron WWW nie znajdujących się pod kontrolą Spraying Systems Co, nie pociąga za sobą akceptacji Spraying Systems Co.

GWARANCJA JAKOŚCI 
Spraying Systems nie zobowiązuje się do zapewnienia, że dowolne towary opisane lub sprzedawane na tej stronie WWW lub informacje zawarte na tej stronie WWW spełniają specjalne specyfikacje jakości Użytkownika, chyba że takie specyfikacje i/lub inne wymogi zostały ustalone w zamówieniu Użytkownika i wyraźnie przyjęte przez Spraying Systems. W razie, gdy wszelkie towary dostarczone w związku z tym przez Spraying Systems są stosowane przez użytkowników finalnych bez odpowiedniej specyfikacji a/lub nie związane z tym wymogi zostały ustalone z góry w zamówieniu Użytkownika i wyraźnie przyjęte przez Spraying Systems, Użytkownik zagwarantuje odszkodowanie i zabezpieczy Spraying Systems przed dowolnymi i wszelkimi szkodami lub roszczeniami z tytułu szkód dokonanych przez dowolną osobę i powodujących uraz (śmiertelny lub nie), względem dowolnej osoby lub za wszelką szkodę na własności dowolnej osoby przypadkowe lub związane z takim zastosowaniem tych towarów.

POMOC TECHNICZNA
Za wyjątkiem innych wyraźnych ustaleń Spraying Systems: (a) wszelkie doradztwo techniczne zapewniane przez Spraying Systems dotyczące użytkowania towarów sprzedawanych Użytkownikowi jest bezpłatne, (b) Spraying Systems nie przyjmuje na siebie żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności z tytułu takiego doradztwa ani też z tytułu żadnych wyników przyjęcia takiego doradztwa; oraz (c) Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wybór i określenie towarów stosowanych dla ich finalnego użytkownika.

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu