Jakość dystrybucji rozpylanej cieczy

Jednym z najczęściej pomijanych czynników, które mogą mieć znaczny wpływ na skuteczność danego środka chemicznego dla rolnictwa, jest rozkład cieczy na opryskiwanej powierzchni. Równomierność oprysku wzdłuż belki lub opryskiwanego pokosu jest ważnym czynnikiem uzyskania maksymalnej skuteczności chemicznej przy minimalnych kosztach i minimalnym skażeniu poza celem. Ma to więcej niż istotne znaczenie, jeśli stosowane są zalecane minimalne ilości nośnika i środka chemicznego. Istnieje wiele innych czynników wpływających na skuteczność środka chemicznego zbiorów produkcji roślinnej. Są to warunki pogodowe, termin zastosowania, dawki składników aktywnych, nasilenie chorób lub szkodników itp. Jednak operator musi znać jakość nanoszonego oprysku, jeśli chce uzyskać maksymalną skuteczność.

Techniki pomiarowe

Rozkład cieczy można mierzyć na różne sposoby. Firma TeeJet Technologies i niektórzy producenci opryskiwaczy oraz inne stacje badania i testowania mają wzorniki pomiarowe (stoły rowkowe) zbierające oprysk z rozpylaczy części lub całości belki opryskowej. Te urządzenia mają wiele kanałów ustawionych prostopadle do strumienia oprysku. Rowki przenoszą natryskiwaną ciecz do naczyń w celu pomiaru i analizy (patrz zdjęcie z urządzeniem TeeJet). W kontrolowanych warunkach można przeprowadzić bardzo dokładne pomiary rozkładu cieczy na potrzeby oceny i projektowania dysz. Pomiary rozkładu można przeprowadzić również w odniesieniu do rzeczywistego opryskiwacza w gospodarstwie rolnym. W przypadku pomiarów statycznych wzdłuż belki opryskiwacza stosuje się takie same lub podobne stoły umieszczane pod belką w ustalonej pozycji, przy czym można również użyć mniejszego urządzenia i sprawdzić całą belkę etapami, do dowolnej szerokości –np. 50 m. Zastosowane w niektórych rozwiązaniach systemy automatyczne umożliwiają elektroniczny pomiar ilości wody w każdym kanale/rowku i obliczenie wartości stopnia dokładności rozdziału cieczy na opryskiwana płaszczyznę. Test jakości rozkładu pozwala uzyskać ważne informacje o stanie dysz na belce. Jeśli wymagane są znacznie dokładniejsze informacje o jakości i pokryciu oprysku, można użyć systemu dynamicznego natryskującego barwnik. To samo można zrobić, jeśli chcemy poznać rozkład cieczy w poprzek pokosu. Obecnie tylko kilka jednostek testujących na świecie ma możliwość przeprowadzenia dynamicznego testu stacjonarnego z zachowaniem odpowiednich standardów pomiarowych. Te testy zazwyczaj obejmują potrząsanie lub poruszanie belką opryskiwacza w celu symulacji rzezywistych warunków dla pola i warunków aplkacji.

Większość urządzeń do pomiaru rozkładu umożliwia uzyskanie punktów danych reprezentujących równomierność nanoszenia cieczy belką opryskiwacza. Te punkty danych mogą być bardzo przydatne nawet tylko dzięki obserwacji wzrokowej. Jednak ze względu na wymagania powszechnie używa się metody statystycznej. Ta metoda to metoda współczynnika zmienności (Cv). Metoda Cv polega na zestawieniu wszystkich punktów danych z pomiaru z menzurek i podsumowaniu ich w postaci zwykłych wartości procentowych wskazujących odchylenie w ramach danego rozproszenia. W przypadku nadzwyczaj jednolitych rozproszeń w dokładnych warunkach wartość Cv może być ≤ 7%. W niektórych krajach europejskich rozpylacze muszą odpowiadać bardzo dokładnym specyfikacjom Cv, a w innych może być wymagane sprawdzanie rozkładu poprzecznego opryskiwacza co rok lub dwa lata. Te rodzaje wymagań podkreślają duże znaczenie jakości rozkładu i jego wpływ na jakość plonów.

Czynniki wpływające na jakość rozkładu rozpylanej cieczy

Istnieje wiele czynników wpływających na jakość rozkładu cieczy opryskiwacza i na wartość procentową Cv. Podczas pomiarów statycznych następujące czynniki mogą w istotny sposób wpłynąć na jakość rozkładu.

 • Rozpylacze
  --  typ
  --  ciśnienie
  --  rozstaw
  --  kąt strumienia
  --  kąt przesunięcia
  --  kształt strumienia
  --  natężenie przepływu
  --  nakładanie się strumieni
 • odległość belki,
 • zużyte dysze,
 • spadek ciśnienia,
 • zanieczyszczone filtry,
 • zatkane dysze,
 • czynniki hydrauliczne wpływające na turbulencje cieczy w rozpylaczu

Dodatkowo na polu podczas opryskiwania lub podczas dynamicznego testu pomiaru rozkładu cieczy następujące czynniki mogą wpływać na jakość rozkładu cieczy:

 • stabilność belki
  --  ruch pionowy (kołysanie)
  --  ruch poziomy (odchylenie)
 • warunki środowiska
  --  prędkość wiatru
  --  kierunek wiatru
 • straty ciśnienia (system hydrauliczny opryskiwacza)
 • prędkość opryskiwacza oraz wynikowa turbulencja powietrza

Wpływ równomierności rozkładu na skuteczność działania środka chemicznego może się zmieniać w różnych okolicznościach. Istotny wpływ na skuteczność ma rodzaj zastosowanego środka wybrany w sposób optymalny do warunków aplikacji. Przed opryskiwaniem zawsze należy zapoznać się z instrukcją i zaleceniami producenta środka chemicznego.

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu