Wielkość kropli i informacje o znoszeniu

Strumień rozpylonej cieczy z dyszy składa się z wielu kropli o różnej wielkości. Rozmiar kropli określany jest według jej średnicy.

Ponieważ większość rozpylaczy ma dosyć szeroki zakres wielkości kropli (nazywany też widmem kropli), warto scharakteryzować go za pomocą analizy statystycznej. Najbardziej zaawansowane urządzenia do pomiaru średnicy kropli są zautomatyzowane, korzystają z komputerów i szybkich źródeł oświetlenia, takich jak lasery, do przeanalizowania tysięcy kropel w ciągu kilku sekund. Dzięki statystyce można zredukować te duże ilości danych do jednej liczby reprezentującej wielkości kropel w strumieniu, a następnie przypisać do klasy wielkości kropli. Tych klas (bardzo drobne, drobne, średnie, grube, bardzo grube i ekstremalnie grube) można następnie użyć do porównania dysz lepszego wyboru do warunków aplikacji. Należy zachować ostrożność podczas porównywania wielkości kropli z różnych rozpylaczy, ponieważ konkretna procedura testowania i przyrząd mogą wpływać na porównywalność wyników.

Wielkość kropli mierzy się zazwyczaj w mikrometrach. Jeden mikrometr równa się 0,001 mm. Mikrometr jest przydatną jednostką miary, ponieważ jest on na tyle mały, że do pomiaru wielkości kropel można użyć liczb całkowitych.

Większość rozpylaczy rolniczych można sklasyfikować jako wytwarzające drobne, średnie, grube lub bardzo grube krople. Rozpylacz z grubymi lub bardzo grubymi kroplami jest zazwyczaj wybierany dla minimalizacji znoszenia oprysku poza cel, a rozpylacz z drobnymi kroplami jest wymagany do uzyskania pokrycia maksymalnego pokrycia powierzchni rośliny.

Aby porównać typy rozpylaczy, kąt strumienia, ciśnienie i natężenie przepływu, należy zapoznać się z klasami wielkości kropli w tabelach na stronach 182–183 w Katalog 50-PL .

Innym rodzajem miary wielkości kropli przydatnym do określenia potencjału znoszenia dyszy jest wartość procentowa znoszonych drobnych kropel. Ponieważ mniejsze krople mają większą tendencję do znoszenia poza cel, warto określić, jaki procent małych kropel występuje w odniesieniu do konkretnej dyszy, co umożliwia zmniejszenie tej wartości w celu uniknięcia znoszenia. Krople poniżej 200 mikrometrów są uważane za potencjalnie podlegające znoszeniu. W poniższej tabeli zostało przedstawionych kilka typów rozpylaczy i oraz procentowy udział kropli podatnych na znoszenie.

Firma TeeJet Technologies wykorzystuje najbardziej zaawansowane przyrządy pomiarowe (PDPA i lasery Oxford) do scharakteryzowania parametrów rozpylanej cieczy i innych ważnych informacji. Najnowsze techniczne informacje o dyszach i wielkościach wytwarzanych kropel można uzyskać od najbliższego przedstawiciela firmy TeeJet.

Krople podatne na znoszenie*

Typ rozpylacza 
(przepływ 
1,16 l/min)

 Przybliżony udział procentowy kropli mniejszych niż 
200 mikrometrów w całkowitej objętości oprysku

1,5 bar

3 bar

  XR TeeJet 110°

14%

34%

  XR TeeJet 80°

6%

23%

  DG TeeJet 110°

<1%

20%

  DG TeeJet 80°

<1%

16%

  TT - Turbo TeeJet

<1%

12%

  TF - Turbo FloodJet 

<1%

<1%

  AI TeeJet 110°

N/A

<1%

*Dane uzyskane podczas opryskiwania wodą w temperaturze pokojowej w warunkach laboratoryjnych.

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu