Systemy pomiaru znoszenia

Dla spełnienia wymagania redukcji strefy buforowej w pewnych krajach europejskich, firma TeeJet Technologies prowadzi rygorystyczne testy rozproszenia i znoszenia swojej linii rozpylaczy TeeJet® przy współpracy znanych europejskich instytucji badawczych. Instytut Badawczy Silsoe w Wielkiej Brytanii i Federalne Centrum Badań Biologicznych dla Rolnictwa i Leśnictwa w Niemczech są dwoma niezależnymi instytucjami badawczymi, z którymi często współpracuje firma TeeJet Technologies.


1Lokalna ocena zagrożenia środowiska w odniesieniu do pestycydów (LERAP, Local Environment Risk Assessments for Pesticides)

Wymagania LERAP dotyczą możliwości zmniejszenia szerokości strefy buforowej przy zachowaniu na tym samym poziomie ochrony wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem środkami ochrony roślin, gdy wyniki lokalnej oceny zagrożenia wskazują, że można to zrobić bezpiecznie. Jednym z czynników uwzględnianych jako część oceny LERAP jest zastosowanie technicznych możliwości (operacyjnych i inżynieryjnych) dla uzyskania częściowej redukcji znoszenia w czasie opryskiwania - tak, aby mogłaby pozostać ona w środowisku lokalnym. Systemy opryskiwania, które wykazały takie cechy redukcji znoszenia, otrzymują oznaczenie „LERAP-Low Drift Star Rating” (gwiazdkowa klasyfikacja niskiego znoszenia) i można jej używać w procedurach oceny lokalnego zagrożenia znoszeniem.

Gwiazdki klasyfikacji są przyznawane po porównaniu poziomów znoszenia z rozpylaczy TeeJet z odpowiednimi poziomami znoszenia z systemu odniesienia. Ocena znoszenia jest wykonywana w tunelu wiatrowym przy użyciu wody i roztworu 0,1% niejonizującego środka powierzchniowo czynnego zarówno dla rozpylaczy odniesienia, jak i testowych na wysokości 0,5 m.

Rozpylacze TeeJet, które uzyskały akredytację, były testowane według zalecanego protokołu przez Instytut Badawczy Silsoe, Wrest Park, Silsoe, Bedford, MK45 4HS UK, a następnie zostały przesłane do akredytacji do innego zatwierdzonego laboratorium, w tym przypadku do Centralnego Laboratorium Naukowego, Sand Hutton, York, YO41 1LZ UK.

Pełne informacje na temat LERAP i procedur akredytacji można uzyskać pod adresem http://www.pesticides.gov.uk/fg_leraps.asp.

Federalne centrum Badań Biologicznych dla Rolnictwa i Leśnictwa (BBA)

Departament Produktów Ochrony Roślin i Technik Stosowania niemieckiego instytutu BBA.

         

2W Niemczech strefy buforowe dla upraw polowych, sadów, winnic
   i plantacji chmielu zależą od  warunków stosowania. Specjalny
   system mierzący potencjalny indeks znoszenia (DXI, Drift  
   Potential Index) uwzględnia typ sąsiedniego zbiornika wody i 
   roślinność na jego brzegach. Użyta technika stosowania ma
   podstawowy wpływ na szerokość strefy buforowej.


Wraz z wnioskiem o certyfikat w odniesieniu do sprzętu zmniejszającego straty producent opryskiwacza musi dostarczyć wyniki testów dowodzące redukcji znoszenia. W przypadku zwykłych belek opryskowych wystarczą pomiary w tunelu wiatrowym dla pojedynczych dysz. Te testy są wykonywane przez instytut BBA na podstawie specjalnego protokołu.

Rozpylacze TeeJet, które uzyskały akredytację, były testowane według zalecanego protokołu przez Departament Produktów Ochrony Roślin i Technik Stosowania, Biologische Bundesanstalt für Land-und Forstwirtschaft, Messeweg 11/12, D – 38104 Braunschweig, Niemcy. Pełne informacje na temat instytutu BBA i procedur akredytacji można uzyskać pod adresem http://www.BBA.de.

 Definicja klasyfikacji gwiazdkowej niskiego poziomu znoszenia LERAP

 Terminologia

 Skuteczność znoszenia
(mierzona jako pozostałość na zieEmi)

  Brak klasyfikacji małego  
  znoszenia LERAP
  Poziomy znoszenia większe niż 75% poziomu 
  systemu referencyjnego.
  Niskie znoszenie LERAP—   
  jedna gwiazdka*
  Poziomy znoszenia większe niż 50% i dochodzące 
  do 75% poziomu systemu referencyjnego.

  Niskie znoszenie LERAP— 
  dwie gwiazdki**

  Poziomy znoszenia większe niż 25% i dochodzące 
  do 50% poziomu systemu referencyjnego.
  Niskie znoszenie LERAP— 
  trzy gwiazdki***
  Poziomy znoszenia do 25% poziomu systemu 
  referencyjnego.

Zastrzeżenie: Te informacje mogą ulegać zmianom.

1Dyrektoriat Bezpieczeństwa Pestycydów. 7 sierpnia 2002. http://www.bba.bund.de/cln_045/DE/Home/homepage__node.html__nnn=true

2Herbst, A. 2001. Metoda określania potencjalnego znoszenia oprysku z rozpylaczy i jej związek z ograniczeniami strefy buforowej. Dokumenty spotkania ASAE Nr 01-1047. St. Joseph, Mich.: ASAE


Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu