Przyczyny i kontrolowanie znoszenia

Termin znoszenie oprysku odnosi się do tych kropli zawierających substancje aktywne, które nie zostaną umieszczone w obszarze docelowym podczas wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin. Krople najbardziej wrażliwe na znoszenie mają zazwyczaj małe rozmiary, poniżej 200 µm średnicy, i są łatwo znoszone poza obszar docelowy przez wiatr lub inne czynniki klimatyczne. Znoszenie może prowadzić do umieszczenia środków chemicznych w niepożądanych obszarach, powodując poważne konsekwencje, takie jak:

 • uszkodzenie wrażliwych sąsiednich roślin,
 • zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
 • zagrożenie dla zdrowia zwierząt i ludzi,
 • zanieczyszczenie opryskiwanych pól i obszarów sąsiednich lub możliwe przedawkowanie w ramach pola poddanego zabiegowi.

    Przyczyny znoszenia

Wiele czynników przyczynia się do powstania zjawiska znoszenia; jest ono najczęściej spowodowane przez sprzęt opryskujący oraz czynniki meteorologiczne.

 • Wielkość kropli

  W systemach opryskiwania wielkość kropli jest czynnikiem mającym największy wpływ na znoszenie.

  Podczas opryskiwania pod określonym ciśnieniem roztwór cieczy jest dzielony na krople różnej wielkości: im mniejsza wielkość dyszy i większe ciśnienie, tym mniejsze są krople, a w konsekwencji zwiększa się udział znoszonych kropli.

 • Wysokość opryskiwania

  W miarę wzrostu odległości między dyszą i opryskiwana powierzchnią wzrasta wpływ prędkości wiatru na znoszenie. Wpływ wiatru może zwiększyć udział małych kropel zniesionych poza cel.

  Nie należy prowadzić oprysku z wysokości większych niż zalecane przez producenta rozpylaczy i jednocześnie nie należy umieszczać rozpylaczy poniżej minimalnej wysokości (optymalna wysokość opryskiwania wynosi 75 cm dla rozpylaczy o strumieniu 80° i 50 cm dla rozpylaczy 110°).

 • Prędkość robocza

  Zwiększona prędkość robocza może powodować zawrócenie strumienia oprysku przez wznoszące prądy powietrza i wiry za opry skiwaczem, które porywają małe krople i przyczyniają się do zwiększonego znoszenia.

  Środki chemicznej ochrony plonów należy stosować zgodnie z dobrymi zasadami praktyki rolniczej przy zalecanych pręd-kościach roboczych w zakresie od 6 do 8 km/h (w przypadku rozpylaczy z napowietrzaniem – do 10 km/h. W miarę wzrostu prędkości wiatru należy zmniejszyć prędkość roboczą*.

  *Opryskiwanie nawozami płynnymi przy zastosowaniu rozpylaczy TeeJet® z bardzo grubymi kroplami można wykonywać przy większych prędkościach jazdy.

 • Prędkość wiatru

  Spośród czynników meteorologicznych wpływających na znoszenie największy wpływ ma prędkość wiatru. Zwiększenie prędkości wiatru powoduje zwiększone znoszenie. Ogólnie wiadomo, że w większej części świata prędkość wiatru zmienia się w ciągu dnia (patrz rys. 1). W związku z tym ważne jest, aby opryskiwanie było prowadzone we względnie spokojnych godzinach dnia. Najspokojniej jest zazwyczaj wcześnie rano i wcześnie wieczorem. Zalecenia związane z prędkością wiatru znajdują się na etykiecie środka chemicznego. Podczas opryskiwania za pomocą technik tradycyjnych mają zastosowanie następujące reguły praktyczne:

  Przy małych prędkościach wiatru można wykonać opryskiwanie, uwzględniając zalecany zakres ciśnienia roboczego rozpylacza.

  Przy prędkościach wiatru do 3 m/s należy zmniejszyć ciśnienie opryskiwania i zwiększyć wielkość rozpylacza dla uzyskania większych kropli, mniej wrażliwych na znoszenie. Pomiar wiatru powinien być wykonywany podczas opryskiwania za pomocą miernika wiatru lub anemometru. Ponieważ zwiększa się niebezpieczeństwo zniesienia oprysku, bardzo ważny jest wybór większych kropli, mniej podatnych na znoszenie. Do zalecanych w tym przypadku rozpylaczy TeeJet należą: DG TeeJet®, Turbo TeeJet®, AI TeeJet®, Turbo TeeJet® z napowietrzaniem i AIXR TeeJet®.

  Gdy prędkość wiatru przekracza 5 m/s, nie należy wykonywać opryskiwania.

 • Temperatura i wilgotność powietrza

  W temperaturze otoczenia przekraczającej 25°C i przy niskiej wilgotności względnej małe krople są szczególnie podatne na znoszenie - straty są większe ze względu na parowanie.

  Wysoka temperatura podczas opryskiwania może wymusić zmianę rozpylaczy na wytwarzające grubsze krople, lub przełożenie opryskiwania na inny termin.

 • Środki ochrony roślin i dawki cieczy

  Przed opryskiwaniem należy przeczytać i postępować zgodnie z wszelkimi instrukcjami podanymi przez producenta środka ochrony roślin. Ponieważ małe objętości cieczy zwykle wymagają stosowania małych rozmiarów rozpylaczy, zwiększa się zagrożenie znoszeniem. Z tego względu w praktyce zaleca się stosowanie większych dawek cieczy. 

Rysunek 1.
Zmiany prędkości wiatru, temperatury powietrza i wilgotności względnej powietrza (przykład). 
Od: Malberg

    Kontrola znoszenia oprysku w regulacjach
    prawnych z zakresu opryskiwania

W kilku krajach europejskich władze wprowadziły przepisy dotyczące opryskiwania w odniesieniu do aplikacji chemicznych środków ochrony roślin pod kątem ochrony środowiska. W celu ochrony wód powierzchniowych i obszarów buforowych na polach (z naturalnymi osłonami jak żywopłoty i obszary trawiaste pewnej szerokości) należy przestrzegać wymagań dotyczących minimalnej odległości w związku ze znoszeniem oprysku. W Unii Europejskiej (UE) istnieje dyrektywa dotycząca harmonizacji warunków aplikacji chemicznych środków ochrony roślin dla zapewnienia jednolitych warunków ochrony środowiska. Procedury wdrożone w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii zostaną w nadchodzących latach wprowadzone w innych krajach UE.

Dla osiągnięcia celów ochrony środowiska środki zmniejszania znoszenia oprysku zostały połączone w centralny instrument praktyczny oceny ryzyka. Dzięki temu może zostać zmniejszona szerokość strefy buforowej, jeśli będą zastosowane pewne techniki opryskiwania lub urządzenia zatwierdzone i certyfikowane przez określone jednostki certyfikujące. Wiele typów rozpylaczy TeeJet zaprojektowanych do zredukowania znoszenia oprysku zostało zatwierdzonych i certyfikowanych w kilku krajach UE. Certyfikat w tych rejestrach odpowiada zaszeregowaniu znoszenia do poziomu 90%, 75% lub 50% (90/75/50) redukcji znoszenia. Ta klasyfikacja odnosi się do parametrów referencyjnego rozpylacza wielkości 03 wg standardu BCPC dla 3 barów.

Fig 2_Wind Velocity

Rysunek 2.
10% DV dla rozpylaczy XR, DG i TT z mniejszymi poziomami 10% DV w odniesieniu do różnych prędkości wiatru
*10% DV XR11002 dla 2,5 bara.


    Rozpylacze redukujące efekt znoszenia

Potencjalne znoszenie można zminimalizować nawet w przypadku konieczności używania rozpylaczy małych rozmiarów dzięki wybraniu odpowiedniego ich typu. Takie rozpylacze, jak Turbo TeeJet® (TT), eżektorowy TeeJet® (AI) i niskoznoszeniowy TeeJet® (DG), wytwarzają średnie lub grube krople nawet przy małych rozmiarach. Duże krople są znacznie mniej podatne na znoszenie, ale w niektórych przypadkach może ulec zmniejszeniu pokrycie opryskiem z powodu zmniejszenia liczby kropel. Należy to uwzględnić szczególnie w przypadku stosowania kontaktowych środków chemicznych ochrony roślin.

Rozpylacze o płaskim strumieniu szerokokątnym z technologią kryzy wstępnej mogą pozwalać na uzyskanie większych wielkości kropel przy takim samym ciśnieniu bez ograniczania wielkości przepływu. W przypadku dysz DG, AI, TT, TTI i AIXR została zastosowana technologia kryzy wstępnej, która przede wszystkim spełnia funkcję wstępnego dozowania przepływu. Większe średnice dysz wylotowych zapewniają wtórne dozowanie i formowanie strumienia (patrz rys. 2).

Rozpylacze z wbudowanymi zwężkami typu Venturi, takie jak AI, TTI i AIXR wykorzystują kryzę wstępną do tworzenia strumienia cieczy o dużej prędkości przepływu, a następnie wprowadzenia powietrza do strumienia przez specjalnie ukształtowane otwory. Mieszanina powietrza i cieczy wylatuje z niewielką prędkością wyjściową, wytwarzając bardzo duże krople zawierające powietrze. Jednak napowietrzone krople mogą występować tylko w przypadku środków chemicznych zawierających odpowiednie koncentracje środków powierzchniowo czynnych.

Na rys. 3 została pokazana różnica wielkości kropel między dyszami TeeJet XR, DG i TT na podstawie średniej średnicy objętościowej DV0.5. Na podstawie analizy tych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:

 • Wartości DV0.5 w przypadku rozpylaczy DG są o 30% większe w porównaniu z XR tych samych wielkości. Jednak w miarę wzrostu ciśnienia zmniejsza się różnica procentowa.
 • Wartości DV0.5 w przypadku rozpylaczy TT są o 10–20% większe niż w przypadku DG, przy takich samych ciśnieniach.
 • Wartości DV0.5 w przypadku rozpylaczy TT przy ciśnieniu 1,0 bara są o mniej więcej 70% wyższe niż w przypadku XR.

Fig 3_VMD

Rysunek 3.
Wartości średniej średnicy objętościowej VMD uzyskane z rozpylaczy XR, DG i TT w funkcji ciśnienia.
Warunki pomiaru:
• test laserem Dopplera 
• ciągły pomiar PDPA na całej szerokości strumienia 
• odległość 50 cm (zmierzona wzdłuż osi rozpylacza) 
• temperatura wody 21°C


    Podsumowanie

Znoszenie może być pomyślnie kontrolowane przy użyciu odpowiedniej wiedzy, sprzętu i czynników wpływających na to zjawisko. Każda aplikacja musi być zrównoważona pod względem kontroli znoszenia i zapewnienia skutecznej ochrony plonów. Poniżej została podana lista czynników, które należy uwzględnić dla zapewnienia bezpiecznego i precyzyjnego opryskiwania.

 • Ciśnienie robocze 
 • Wymiar rozpylacza
 • Dawka cieczy 
 • Wysokość od opryskiwanej powierzchni 
 • Prędkość robocza 
 • Prędkość wiatru
 • Temperatura i wilgotność względna powietrza 
 • Strefy buforowe (bezpieczne odległości od wrażliwych obszarów)
 • Instrukcje i zalecenia producenta środka ochrony roślin

Po uwzględnieniu wszystkich zmiennych, które mogą mieć wpływ na potencjalne znoszenie, nadal może być konieczne rozważenie użycia rozpylaczy kontrolujących znoszenie, takich jak AI, TTI lub AIXR.

Przeszukiwanie strony TeeJet.com

Przeszukiwanie tej strony
Przeszukiwanie dokumentacji technicznej
Wybór języka
Gdzie można dokonać zakupu