Podmínky a ustanovení

ZAMÍTNUTÍ ZÁRUKY
Autoři této webové stránky a kterékoliv připojené stránky (souhrnně tato "webová stránka"), Spraying Systems Co., její divize a/nebo pobočky nebo provozovatel této webové stránky (souhrnně "Spraying Systems") nemají specifické informace o tom, jak budou prodané výrobky nebo výrobky popsané na této webové stránce používány a neznají podrobnost týkající se balení, manipulace nebo postupů, které mohou být použity ve spojitosti s jakýmkoliv konkrétním prodaným výrobkem nebo výrobkem popsaným na této webové stránce. Bez ohledu na jakékoliv návrhy nebo doporučení, které může nabízet Spraying Systems nebo kterýkoliv jiný výrobce zde inzerovaných výrobků, nejsou na této webové stránce dány žádné záruky týkající se: (a) využití nebo aplikace informací obsažených na této webové stránce; (b) správného použití jakéhokoliv prodaného nebo zde popsaného výrobku; nebo (c) schopnost jakéhokoliv prodaného nebo zde popsaného výrobku pro konkrétní účely použití kterýmkoliv návštěvníkem nebo uživatelem této webové stránky ("uživatel"). V žádném případě se na této webové stránce nelze spoléhat na to, že vybrané zboží bude vhodné pro konkrétní použití, pro něž je uživatel hodlá upotřebit.

Spraying Systems tímto oznamují, že jakékoliv prohlášení učiněné při prodeji nebo nabízení těchto výrobků nemůže představovat žádnou záruku, že výrobek je schopný pro konkrétní použití. Veškerá tato tvrzení nebo popisy jsou pouze informativní a nejsou vypracovány nebo dány jako záruka schopnosti pro konkrétní použití. Uživatel má výhradní odpovědnost za určení a přiměřenost každého prodaného nebo zde popsaného výrobku pro konkrétní použití nebo že je použije na to, na co jsou použitelné. Žádné nesprávné údaje, chyby nebo vynechání provedené firmou Spraying Systems v reklamě na reklamě výrobky nebudou představovat žádnou odpovědnost pro Spraying Systems. Stanovení přesnosti všech inzerovaných údajů je výhradní odpovědností uživatele. Spraying Systems nepřebírají odpovědnost za soulad s federálními, státními nebo místními zákony, předpisy, nařízeními nebo pravidly.

SPRAYING SYSTEMS ODMÍTÁ JAKÉKOLIV PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO VYJÁDŘENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ ZÁRUK NA SCHOPNOST POUŽITÍ A OBCHODOVATELNOST, KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPRAYING SYSTEMS ODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLIV REKLAMACI NA ZTRÁTY ZISKŮ, SOUVISEJÍCÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ Z NEBO VE SPOJITOSTI S VÝROBOU, PRODEJEM, DODÁVKOU NEBO POUŽITÍM JAKÉHOKOLIV VÝROBKU POPSANÉHO NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE, I KDYŽ SPRAYING SYSTEMS UPOZORNILA NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD. ODPOVĚDNOST SPRAYING SYSTEMS JE VE VŠECH PŘÍPADECH OMEZENÁ NA KUPNÍ CENU ZAPLACENOU ZA JAKÝKOLIV VÝROBEK A NEMŮŽE JI PŘEKROČIT.

Pokud není výslovně řečeno, uvedení obchodních značek, obchodních výrobků nebo organizací, včetně spojení na webové stránky, které nejsou pod kontrolou Spraying Systems Co., neznamená žádnou podporu od Spraying Systems Co.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 
Spraying Systems nebudou mít žádný závazek zajistit, že jakékoliv zboží popsané nebo prodávané na této webové stránce nebo že informace obsažené na této webové stránce splní jakékoliv speciální specifikace zákazníka na zajištění jakosti a/nebo jiné speciální požadavky zákazníka, pokud takové specifikace a/nebo jiné požadavky nebyly specificky obsaženy v objednávce zákazníka a výslovně akceptovány firmou Spraying Systems. V případě, že jakékoliv takové zboží dodané firmou Spraying Systems ve spojitosti s tímto je aplikováno pro konečné použití bez příslušné specifikace a/nebo když byl v objednávce zákazníka obsažen a firmou Spraying Systems, výslovně akceptován jiný požadavek, pak tento uživatel musí firmu Spraying Systems zbavit odpovědnosti a považovat ji za nezodpovídající za jakékoliv a veškeré škody nebo požadavky na odškodnění vznesené jakýmikoliv osobami za jakékoliv zranění, včetně smrtelného, způsobené jakékoliv osobě za jakékoliv škody způsobené na majetku kterékoliv osoby v případě takové aplikace nebo z ní pocházející.

TECHNICAL ASSISTANCE
Pokud není jinak výslovně vyjádřeno firmou Spraying Systems: (a) jakákoliv technická rada poskytnutá firmou Spraying Systems týkající se použití zboží dodaného uživateli bude bez poplatku, (b) Spraying Systems nepřebírají žádný závazek nebo odpovědnost za jakoukoliv takovou radu nebo za jakékoliv výsledky vzniklé jako důsledek takové rady; a (c) uživatel musí mít výhradní odpovědnost za volbu a specifikaci zboží vhodného pro konečné použití takového zboží.

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit