Kvalita rozložení postřiku

Jedním z nejvíce přehlížených faktorů, které mohou dramaticky ovlivnit efektivitu daného chemického postřiku rostlin, je rozložení postřiku. Rovnoměrnost postřiku při distribuci napříč rámem nebo uvnitř záběru postřiku je základní součástí dosažení maximální efektivity chemikálie s minimálními náklady a minimálním znečištěním chemickou látkou mimo cíl. To je více než důležité v případě, že objemy nosné látky (nosiče) a chemikálie jsou aplikovány při minimálním doporučeném objemu. Existuje mnoho dalších faktorů, které ovlivňují efektivitu chemikálií pro produkci rostlin, například počasí, načasování aplikace, aktivní ingredience, ohrožení škodlivým hmyzem atd. Obsluha si však musí být vědom kvality rozložení postřiku v případě očekávání maximální efektivity.

Techniky měření

Rozložení postřiku lze měřit různými způsoby. Společnost TeeJet Technologies a někteří výrobní partneři a také další výzkumné a testovací stanice mají tzv. „paternátory“ (tabulky postřiku), které shromažďují postřik z trysek na standardizovaném nebo skutečném rámu. Tyto paternátory mají několik kanálů zarovnaných kolmo na postřik z trysky. Kanály přenášejí postřikovou kapalinu do nádoby pro měření a analýzu (viz fotografie s paternátorem TeeJet). Za řízených podmínek lze provést velmi přesné měření rozložení pro hodnocení a vývoj trysek. Měření rozložení lze také provést na skutečném zemědělském postřikovači. V případě statického měření podél rámu postřikovače se vloží paternátor shodný nebo velmi podobný modelu popsanému výše pod rám ve stacionární poloze nebo jako malá jednotka paternátoru, která skenuje celý rám až do šířky 50 m. Všechny paternátory elektronicky měří množství vody v každém kanálu a vypočítávají hodnoty. Testy kvality rozložení poskytují obsluze důležité informace o stavu trysek na rámu. Jsou-li požadovány podrobnější informace o kvalitě postřiku a pokrytí, lze použít dynamický systém – mapovač postřiku (barvivo). Totéž platí i v případě, že je nutné měřit rozdělení šířky záběru na rám. V současné době má schopnost provádět stacionární test pouze několik testovacích jednotek. Tyto testy obvykle zahrnují otřesy nebo pohyb rámu postřikovače za účelem simulace skutečných podmínek na poli při postřiku.

Většina zařízení pro měření rozložení poskytuje ve výsledcích datové body, které představují rovnoměrnost rozložení postřiku rámu podél pracovního záběru. Tyto datové body mohou být v případě vizualizace velmi názorné. Pro srovnání se však používá statistická metoda. Touto metodou je součinitel odchylky (Cv). Součinitel Cv v sobě sdružuje všechny datové body paternátoru a shrnuje je do jednoduché procentuální hodnoty indikující hodnotu odchylky v daném rozložení. Pro extrémně rovnoměrná rozložení v případě přesných podmínek může být součinitel Cv ≤ 7 %. V některých evropských zemích musí trysky odpovídat velmi striktním specifikacím Cv, zatímco jiné země mohou vyžadovat otestování rozložení rovnoměrnosti postřikovače jednou za rok nebo dva. Tyto typy ustanovení zdůrazňují velkou důležitost kvality rozložení a její vliv na efektivitu produkce rostlin.

Součinitele ovlivňující rozložení

Existuje několik faktorů, které přispívají ke kvalitě rozložení na rámu postřikovače nebo výsledné procentuální hodnotě součinitele Cv. Během statického měření mohou rozložení výrazně ovlivnit následující faktory.

 • Trysky
  --  typ
  --  tlak
  --  rozteč
  --  úhel rozstřiku 
  --  úhel ofsetu
  --  kvalita tvaru postřiku
  --  rychlost průtoku 
  --  překrytí
 • Výška rámu
 • Opotřebované trysky
 • Tlakové ztráty
 • Ucpané filtry
 • Ucpané trysky
 • Součinitele potrubí, které ovlivňují turbulenci kapaliny v trysce

Kromě toho mohou kvalitu rozložení na poli během aplikace postřiku nebo při dynamickém testu rozložení ovlivnit následující faktory:

 • Stabilita rámu
  --  svislý pohyb (klopení)
  --   vodorovný pohyb (otáčení)
 • Povětrnostní podmínky 
  --  rychlost větru
  --  směr větru
 •  Tlakové ztráty (potrubí postřikovače)
 • Rychlost postřikovače a výsledná turbulence

Vliv rovnoměrnosti rozložení na účinnost chemikálie pro postřik rostlin se může za různých podmínek lišit. Samotná chemikálie pro postřik rostlin může mít na svou účinnost velký vliv. Před postřikem se vždy informujte na štítku výrobce na nádobce s chemikálií, kde jsou uvedena příslušná doporučení.

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit