Příčiny snosu a jeho řízení

Při aplikaci chemikálií na ochranu rostlin se termín „snos postřiku“ používá pro kapky obsahující aktivní složky, které však nejsou naneseny na cílovou plochu. Kapky, které jsou nejvíce náchylné ke snosu postřiku, jsou obvykle velmi malé, menší než 200 mikronů v průměru, a snadno se snášejí mimo cílovou plochu v důsledku působení větru a dalších klimatických podmínek. Snos může způsobit snesení chemikálií na ochranu rostlin do nežádoucích míst, a to s vážnými následky:

 • Poškození sousedních citlivých částí rostlin.
 • Znečištění povrchové vody.
 • Zdravotní rizika pro zvířata a lidi.
 • Možná kontaminace cílové plochy a sousedních ploch nebo možná aplikace nadměrného množství látky na cílové ploše.

    Příčiny snosu postřiku

Ke snosu postřiku přispívá několik proměnných faktorů; vznikají převážně v důsledku systému postřikovacího zařízení a meteorologických faktorů.

 • Velikost kapek

  V systému postřikovacího zařízení je velikost kapky tím nejvlivnějším faktorem, který se snosem souvisí.

  Když je kapalný roztok postřikován pod tlakem, je rozprášen do kapek různých velikostí: Čím menší je velikost trysky a čím větší je tlak postřiku, tím menší jsou kapky, a tím větší je i podíl kapek podléhajících snosu.

 • Výška postřiku

  Se zvyšováním vzdálenosti mezi tryskou a cílovou plochou může mít rychlost větru vyšší vliv na snos. Vliv větru může zvýšit podíl menších kapek unášených mimo cíl a považovaných za snos.

  Nepostřikujte z větší výšky, než jsou výšky doporučené výrobcem postřikovací koncovky, a současně dávejte pozor, aby postřik nebyl prováděn z nižší než doporučené minimální výšky. (Optimální výška postřiku je 75 cm pro postřikovací koncovky 80° a 50 cm pro postřikovací koncovky 110°.)

 • Provozní rychlost

  Zvýšení provozní rychlosti může způsobit zpětné zachycení kapek postřiku do stoupavých vzdušných proudů a víru za postřikovačem, čímž dochází k zachycení malých kapek a ke zvýšení míry snosu.

  Postřik chemikáliemi na ochranu rostlin aplikujte správnými profesionálními postupy s maximální provozní rychlostí 6 až 8 km/h (u trysek s nasáváním vzduchu až 10 km/h). Se zvýšením rychlosti větru snižte provozní rychlost.*

  *Při vyšších provozních rychlostech lze použít aplikace pro kapalná hnojiva používající koncovky TeeJet® s velmi hrubými kapkami.

 • Rychlost větru

  Z meteorologických faktorů ovlivňujících snos má rychlost větru nejvyšší dopad. Zvýšené rychlosti větru způsobují zvýšenou míru snosu postřiku. Je dobře známé, že ve většině částí světa je rychlost větru během dne proměnná (viz obrázek 1). Proto je důležité postřik provádět v době, kdy je relativní bezvětří. Brzy ráno a časně zvečera je obvykle bezvětří nejvyšší. Doporučení ohledně rychlosti větru naleznete také na štítku chemikálie od výrobce. Při postřiku tradičními technikami platí následující pravidla:

  Při nízké rychlosti větru může být postřik prováděn doporučenými tlaky trysek.

  Jakmile se rychlost větru zvýší na 3 m/s, měl by se tlak postřiku snížit a velikost trysky naopak zvýšit, aby bylo dosaženo větších kapek, které jsou méně náchylné ke snosu. Měření rychlosti větru by mělo probíhat po celou dobu postřiku, a to měřičem rychlosti větru nebo anemometrem. Když se riziko snosu postřiku zvýší, je velmi důležitá volba trysky navržená pro produkování hrubších kapek, které jsou méně náchylné ke snosu. Mezi některé trysky TeeJet, které do této kategorie náleží, patří: DG TeeJet®, Turbo TeeJet®, AI TeeJet®, Turbo TeeJet® Induction a AIXR TeeJet®.

  Pokud rychlost větru překročí 5 m/s, neměli byste postřik vůbec provádět.

 • Teplota vzduchu a vlhkost

  Při okolních teplotách vyšších než 25 °C a při nízké relativní vlhkosti jsou malé kapky obzvláště náchylné ke snosu v důsledku odpařovacího efektu.

  Vysoké teploty během postřiku mohou vyžadovat změny systému, například trysky vytvářející hrubší kapky nebo pozastavení postřiku.

 • Objemy chemikálií na ochranu rostlin a nosiče

  Před aplikací chemikálií na ochranu rostlin by si obsluha měla prostudovat všechny pokyny, které dodal výrobce látky, a měl by je dodržovat. Protože velmi nízké objemy nosiče obvykle vyžadují použití malých velikostí trysek, zvýší se tak potenciál snosu. Proto se doporučují vysoké objemy nosiče. 
Obrázek 1.
Vývoj rychlosti větru,
teploty vzduchu a 
relativní vlhkosti 
vzduchu (příklad). 
Zdroj: Malberg

    Pravidla pro aplikaci pro zamezení snosu postřiku

V některých evropských zemí vydaly zákonodárné orgány předpisy pro aplikaci chemikálií na ochranu rostlin s cílem ochrany životního prostředí. Za účelem ochrany povrchových vod a okolních oblastí polí (například křovin a travnatých ploch určité šířky) musí být zachovány jisté požadované vzdálenosti v důsledku snosu postřiku. V rámci Evropské unie (EU) existuje směrnice pro harmonizaci chemikálií na ochranu rostlin s ohledem na ochranu životního prostředí. V tomto ohledu byly v Německu, Anglii a v Nizozemí zavedeny jisté postupy, které budou v následujících letech zavedeny i v dalších zemích EU.

Za účelem dosažení cílů ochrany životního prostředí byla integrována opatření pro snížení snosu postřiku, jako hlavní nástroj pro provádění hodnocení rizika. Lze například redukovat šířku ochranných zón v případě, že se používají jisté techniky postřiku nebo zařízení, které bylo schváleno a certifikováno stanovenými regulačními orgány. Mnoho trysek TeeJet zkonstruovaných pro snížení snosu postřiku bylo schváleno a certifikováno v několika zemích EU. Certifikace těchto registrátorů zapadá do kategorie redukce snosu, například 90 %, 75 % nebo 50 % (90/75/50) řízení snosu. Toto hodnocení souvisí se srovnáním kapacity referenční trysky BCPC 03 při tlaku 3 bary.

    Trysky pro řízení snosu postřik

Potenciál snosu lze minimalizovat i v případě, že je nutné používat trysky malé velikosti výběrem vhodného stylu. Trysky, jako jsou Turbo TeeJet® (TT), Air Induction TeeJet® (AI) a Drift Guard TeeJet® (DG), vytvářejí střední až hrubou velikost kapek postřiku i u malých velikostí. Velké kapky jsou mnohem méně náchylné ke snosu, ale v některých případech se může zmenšit pokrytí cíle v důsledku zmenšení počtu kapek. To je třeba vzít v úvahu zvláště v případě, když pro ochranu rostlin používáte kontaktní chemikálie.

Ploché postřikovací trysky s širokým úhlem rozstřiku a s technologií předsazeného kalibračního otvoru mohou dosáhnout většího rozsahu velikosti kapek při rovnoměrných tlacích bez snížení průtoku. Technologie DG, AI, TT, TTI a AIXR používá technologii předsazeného kalibračního otvoru, která zajišťuje primární funkci dávkování průtoku. Větší výstupní kalibrační otvory poskytují sekundární dávkování a vytváření obrazce postřiku.

Trysky Venturiho typu, například AI, TTI a AIXR, využívají předsazený kalibrační otvor k vytvoření proudu kapaliny s vysokou rychlostí a pak nasávají vzduch do proudu pomocí bočního otvoru. Tato směs vzduchu a kapaliny se pak přivádí na výstup nižší rychlostí a vytváří velmi hrubé kapky s nasáváním vzduchu. Avšak kapky naplněné vzduchem vznikají pouze u chemikálií, které obsahují dostatečnou koncentraci povrchově aktivních látek.

Obrázek 3 ukazuje rozdíl ve velikostech kapek mezi tryskami TeeJet XR, DG a TT na základě DV0.5. Podle tohoto obrázku lze stanovit následující závěr:

 • Tryska DG ve srovnání s modelem XR dosahuje o 30 % vyšší hodnoty Dv0.5. Při zvýšení tlaku se však snižuje procentuální rozdíl.
 • Tryska TT dosahuje asi o 10–20 % vyšších hodnot Dv0.5 values než tryska DG při stejném tlaku.
 • Hodnoty Dv0.5 pro trysku TT při tlaku 1,0 baru jsou asi o 70 % vyšší než u modelu XR.
Fig 3_VMD

Obrázek 3.
VMD dosažený tryskami 
AIXR, XR, TT, TTJ60, 
AI a TTI, relativně k tlaku.

Podmínky pro měření:

 • Dopplerův test
  laserem
 • Nepřetržité měření
  PDPA po celé šířce
  plochého
  postřiku (PDPA)
 • Vzdálenost 50 cm 
  (měřená podél osy
  postřikovací
  koncovky)
 • Teplota vody 21 °C 

    Souhrn

Snos je možné úspěšně ovládat díky správné znalosti zařízení a faktorů, které jej ovlivňují. Každá aplikace musí být vyvážená mezi řízením snosu a udržením efektivní ochrany rostlin. Níže je uveden seznam faktorů, které je nutné zvážit, a zajistit tak bezpečnou a přesnou aplikaci postřiku.

 • Tlak postřiku
 •  Velikost trysky 
 • Rychlost aplikace
 • Výška postřikovací trysky 
 • Provozní rychlost
 • Rychlost větru 
 • Teplota vzduchu a relativní vlhkost vzduchu 
 • Ochranné (nárazníkové) zóny (bezpečná vzdálenost od citlivých oblastí) 
 • Pokyny od výrobce chemikálie na ochranu rostlin

Přestože vezmete v úvahu všechny proměnné, které mohou mít dopad na potenciální snos, stále může být nutné zvážit použití trysek pro řízení snosu, například AI, TTI nebo AIXR.

Hledejte TeeJet.com

Hledejte tuto stránku
Hledejte technické dokumenty
Zvolte jazyk
Kde nakoupit